INTERNATIONALISERING

Vertrek je als ASO naar het buitenland?

Vul dan zeker de gegevens ivm jouw buitenlandse stage in via oasis.ugent.be onder de rubriek “AJ 20..-20..” (zijnde meest recente AJ) > “Curriculum” > “Uitwisseling”.

Op die manier wordt de buitenlandse stage ook op je diplomasupplement vermeld en is voor UGent duidelijk wie zich in het buitenland bevindt in geval van een crisis. Er dient hierbij “stage” als mobiliteitsdoel aangeduid te worden. Bovendien dient bij de documenten een kopie van het goedgekeurde stageplan (met buitenlandse stage) toegevoegd te worden. Het is belangrijk dat als contactpersoon de gegevens vermeld worden van een persoon die tijdens je buitenlands verblijf door de UGent kan gecontacteerd worden in geval van nood.

Hou ook gedetailleerd bij welke administratieve stappen je hebt ondernomen (bv vereiste documenten, vereiste bijkomende examens, prijzen), bundel deze stappen in een document en mail dit door naar internationalisation.ge@ugent.be. Op basis van de bezorgde info worden de draaiboeken en de inventaris die op deze website te vinden zijn, opgesteld.

I@Home

Internationalisation@Home

Wanneer een buitenlandse spreker te gast is spreken we van een I@Home activiteiten. Al deze activiteiten worden gebundeld op de online agenda van MSG. Via de I@home webpagina kom je te weten welke activiteiten gepland staan en hoe je nieuwe activiteiten toevoegt.

Conform artikel 11 van MB van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten kan de ASO maximum één derde van de duurtijd van de stage in het buitenland verrichten.
De ASO kan een gedeelte van zijn stage in het buitenland verrichten op voorwaarde dat :

 1. de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding van de ASO’s;
 2. een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de ASO en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren in het gastland . In de overeenkomst worden minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de modaliteiten op basis waarvan de ASO de voordelen van een beroepsverzekering geniet, vastgesteld;
 3. de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren in het gastland wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid en wordt geregistreerd op een lijst die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst.

In een geactualiseerd bestand staan per afstudeerrichting de gegevens over recente buitenlandse stageplaatsen.

Let wel: Je kan om privacy-redenen het PDF-bestand enkel zien, indien je ingetekend bent voor de Minerva-infosite MSG. Als ASO of personeelslid van het UZ Gent kan je (na inloggen) op Minerva.ugent.be via “Aanbod 2015-2016” via “Infosites” en “Intekenen op (andere) infosites” intekenen voor de infosite “Master of medicine in de specialistische geneeskunde”.

Algemeen draaiboek met tips voor buitenlandse stage van ASO

Ten behoeve ASO’s die een deel van hun ASO-opleiding in het buitenland doen zijn algemene tips gebundeld:

Aanvullende draaiboeken

Aanvullend op het algemeen draaiboek wordt er per land waar mogelijke stageplaatsen kunnen doorgaan, een aanvullend draaiboek opgesteld:

Internationaliseringsinitiatieven binnen de MSG-afstudeerrichtingen waarbij een buitenlandse spreker te gast is, worden geregistreerd via de online agenda van MSG.

Deze initiatieven worden op deze manier geclusterd en bekend gemaakt op de homepagina van de MSG Website.

1 uur gevolgde I@home-activiteit wordt gelijkgesteld met 1 accreditatiepunt voor het vak “Wetenschappelijke verdieping in … (deel 1/deel 2)”.

Indien een buitenlandse gastspreker binnen een dienst een seminarie geeft (op bv. onco lunch, werklunch pediatrie, medische genetica), wordt dit beschouwd als I@Home activiteit.

Horlait Dapsens Beurs - Deadline: jaarlijks 31 mei

Jaarlijks reikt de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens een medische specialisatiebeurs uit. Deze beurs ten bedrage van € 18.000 is bestemd om artsen, afgestudeerd aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent, toe te laten zich verder te vervolmaken in een gespecialiseerd centrum in binnen- of buitenland.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen, dient u het reglement (klik hier) door te nemen en de daarin gevraagde documentatie te bezorgen tegen ten laatste 31 mei.

Mobiliteitsfonds U4 - Deadline: relatief per project

Call for small-scale U4 initiatives and mobility.

More info: http://www.u4network.eu/index.php/network/funding/2011-funding-options-in-ghent

Facultair Mobiliteitsfonds - Deadline: relatief per project

De faculteit beschouwt mobiliteit in het kader van onderzoek als een evident onderdeel van de loopbaan van elke onderzoeker.

Het reglement en het aanvraagformulier vindt u op onze facultaire webpagina onderzoeksmobiliteit.

Graag melden we u dat op de Faculteitsraad op 14/11/2017 onderstaande nieuwigheden in het kader van onderzoeksmobiliteit werden goedgekeurd:

 1. De maximale betoelaging voor een congres, workshop of cursus buiten Europa wordt opgetrokken van 700 Euro naar 1000 Euro (geldend vanaf 1/1/2018)
 2. Een nieuw type inkomende mobiliteit: internationale gastspreker als onderdeel van een facultair onderzoeksevenement (geldend tussen 1/1/2018 en 31/12/2018). Deze mobiliteit zal naargelang de beschikbaarheid van het budget van het FacMob ad hoc aangekondigd en verleend worden. Deze maatregel is een stimulans voor het organiseren van wetenschappelijke seminaries, congressen en symposia binnen de faculteit. Door het uitnodigen van hoogstaande buitenlandse experts wil de faculteit een internationale onderzoekssetting creëren en samenwerking stimuleren.Een aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier in kwestie (zie website) en rekening houdend met de opgelegde voorwaarden en onderstaande deadlines:
  • 15/12/2017: deadline voor facultaire onderzoeksevenementen tussen 1/1/2018 en 31/12/2018
  • 1/4/2018: deadline voor facultaire onderzoeksevenementen tussen 1/5/2018 en 31/12/2018
  • 1/9/2018: deadline voor facultaire onderzoeksevenementen tussen 1/10/2018 en 31/12/2018
 3. Opgelet: Het opvragen van een terugvordering vervalt 1 jaar na het beëindigen van de toegekende mobiliteit.

Fernand Lazard Stichting

Jaarlijks verstrekt de Fernand Lazard Stichting renteloze leningen aan jongeren, bij het begin van hun beroepsleven om installatiekosten te helpen dragen (“installatieleningen”) of om bijkomende studie of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland mede te financieren (“specialisatieleningen”).

Lees in deze PDF meer over de voorwaarden en mogelijkheden!

Facultaire financiering

De stuurgroep internationalisering binnen de MSG voorziet (bijkomende) ondersteuning van kortdurende internationaliseringsinitiatieven. (max. bedrag tot 1000 euro)

Deadline 2019: 10 mei

Lees meer

 

Ervaring van twee toegekende projecten 2017

Werkbezoek Sheffield, UK
An-Sofie Goessaert (ASO urologie), Steffi Van Wessel (ASO gynaecologie) en Jan-Willem Maes (ASO anesthesie)

Het doel van het bezoek aan het Royal Hallamshire Hospital in Sheffield, UK was de positionering voor urethrale pathologie bij vrouwen te bestuderen als multidisciplinair team. Prof. Chapple van urologie positionereert de patiënten in een buik-knielig positie voor de behandeling van urethrale fistels en divertikels. Deze korte klinische stage was zeer boeiend, niet alleen het bijwonen van de specifieke ingreep, maar ook om de manier van werken te zien en de verschillen met ons Belgisch systeem te ondervinden.


Observatiestage UPMC Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Presbytarian Department of cardiothoracic surgery;

Doel van de stage:

 • Observatie Upper GI-Chirurgie met focus op maligne en benigne slokdarmingrepen.
 • Netwerking in het kader van chirurgisch en wetenschappelijke samenwerkingen.

Annouck Philippron (ASO heelkunde)

Deze observatiestage betekende een meerwaarde in mijn opleiding van algemene heelkunde doordat ik de kans kreeg verschillende heelkundige ingrepen in het operatiekwartier te observeren en zicht kreeg op het patiëntenmanagement in het algemeen. Maar ook voor mijn latere specialisatie in het domein van Upper GI-chirurgie leverde deze stage mee heel waardevolle kennis op.
(Minimal invasive approaches to the management of esophageal cancer 6-8 December 2017 UPMC Presbyterian on 6 December:
Course on 7 December: Live Surgery,
Minimal invasive esophagectomy and Robot-assisted minimal invasive esophagectomy on 8 December: Workshop: Hands on Surgical Wet-lab – Presentatie PhD project aan wetenschappelijk labo Dr. Luketich)

Indien je naar een verre of tropische bestemming reist, moet je tijdig nagaan welke reisvaccinaties verplicht zijn en welke aangeraden worden voor jouw land van bestemming. Afhankelijk van jouw bestemming kan je voor bepaalde vaccinaties rekenen op een terugbetaling. Meer informatie hierover is terug te vinden op de facultaire website.

Visie m.b.t. internationalisering MSG

In haar missie beoogt de MSG de vorming van artsen-specialisten die bekwaam zijn om op een respectvolle wijze culturele diversiteit te integreren zowel binnen de zorgverlening als in het wetenschappelijk onderzoek. Dit vertaalt zich in een opleidingsvisie rond internationalisering waarbij het opdoen van internationale, interculturele ervaringen arts specialisten in opleiding in staat kan stellen om zorg te leveren die een gepast antwoord biedt op de uitdagingen voor de gezondheidszorg van morgen. Deze uitdagingen omvatten onder meer het kunnen omgaan met:

 • demografische ontwikkelingen (vergrijzing en verzilvering)
 • de epidemiologische transitie (meer chronische aandoeningen en multi morbiditeit)
 • sociale-culturele ontwikkelingen met grotere kloof tussen arm en rijk en bereikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare groepen
 • de toenemende multi-culturaliteit binnen de bevolking
 • de voortschrijdende globalisering

International students

For medical doctors who would like to complete their specialisation in Flanders, it is mandatory to follow the Master of Medicine in Specialist Medicine program. Requirements for following this master program are that: