KWALITEITSZORG

Kwaliteitsbeleid

De MSG wil bij het uitbouwen van haar kwaliteitsbeleid, evolueren naar een kwaliteitscultuur die afstapt van ad hoc initiatieven inzake kwaliteitszorg maar waarbij alle initiatieven gekaderd worden binnen een formele periodieke evaluatiecyclus (zie onderstaande afbeelding). Het doorlopen van deze cyclus, waar zowel assistenten als stagemeesters en andere opleiders een stem krijgen, garandeert gerichte relevante kwaliteitsmetingen en -verbeteringen.
–> Klik op de afbeelding om te vergroten

De resultaten van de verschillende kwaliteitsmetingen worden steeds besproken binnen de Cel Interne Kwaliteitszorg (CIK) en nadien aan de verantwoordelijk lesgevers en/of stagemeesters gecommuniceerd.
De CIK bestaat uit twee facultaire medewerkers onderwijskwaliteitszorg, een ASO vertegenwoordiger, twee stagemeesters, drie opleiders, de curriculummanager en de voorzitter OC. Op die manier worden de genomen kwaliteitszorginitiatieven gedragen op alle niveaus van de opleiding. De CIK geeft permanente feedback aan de opleidingscommissie over initiatieven inzake kwaliteitszorg die in de opleiding genomen worden en volgt deze ook van nabij op.

Contact
Klik hier om naar de contactpagina te gaan. Hierop bevinden zich alle contactpersonen i.v.m. MSG.
Ombudsdienst MSG AJ 2014-2015:
prof. K Geboes – plaatsvervangend prof. W. Ceelen
Contactpersoon Cel Interne Kwaliteitszorg: Leen Aper

Hey! I am first heading line feel free to change me

Suggesties en opmerkingen

van alle betrokkenen zijn cruciaal om een optimale kwaliteit van de opleiding te garanderen. Graag jouw input waarbij je steeds vrijblijvend een verbetering of opmerking kan droppen.

Evaluatieformulieren

Klik om de informatie uit te klappen

Via het inzetten van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten willen we informatie verzamelen over de opleidingskwaliteit. Onderstaande instrumenten dragen elk op hun manier bij tot het zichtbaar maken van de kwaliteit van opleiden en geven ons de mogelijkheid op basis van daarvan bij te sturen waar nodig volgens de Plan – Do – Check – Act (PDCA) cyclus.

Opleidingsevaluatie MSG

Hey! I am first heading line feel free to change me

Vanaf 2010 worden tweejaarlijks vanuit de directie onderwijsaangelegenheden (DOWA) de studenten met een uniforme vragenlijst bevraagd over de opleiding die ze (kunnen) beëindigen. In 2012 werden voor het eerst de master-na-masteropleidingen bevraagd. Voor de MSG werden Manama-studenten, die volgens het systeem, in het academiejaar 2013-2014 een diplomabeslissing hadden, meegenomen.

Evaluaties opleidingsonderdelen via Medbook

Op niveau van de opleidingsonderdelen wil de MSG graag gerichte informatie verzamelen zodat docenten en stafleden feedback krijgen over zowel de inhoudelijke invulling van het opleidingsonderdeel als over hun didactische functioneren. Om een zo hoog mogelijk responsgraad te beogen worden deze evaluaties aan Medbook gekoppeld. Op het moment dat een ASO een bepaald opleidingsonderdeel afsluit krijgt hij/zij de vraag een korte evaluatie in te vullen.

Hey! I am first heading line feel free to change me

1. Opleidingsonderdelen met schriftelijk/klinisch examen

  • Verder inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek
  • Aanvullingen in ‘naam afstudeerrichting’ (deel 1 & 2)
  • Probleemoplossend vermogen en vaardigheden in ‘naam afstudeerrichting’ (deel 1 & 2)

Hey! I am first heading line feel free to change me

2. Opleidingsonderdelen met specifieke opdrachten

  • Evidence Based Medicine voor ‘naam afstudeerrichting’ (deel 1 & 2)
  • Organisatie en sturing van zorgprocessen
  • Communicatie voor ‘naam afstudeerrichting’ (deel 1 & 2)
  • Ziekenhuismanagement

Hey! I am first heading line feel free to change me

3. Masterproef

Hey! I am first heading line feel free to change me

4. Capita Selecta

Focusgroepen ASO’s

Aanvullend aan de schriftelijke evaluaties leveren focusgroepen zeer relevante informatie over het verloop en de organisatie van de onderwijsactiviteiten. Concreet worden de globale resultaten van de schriftelijke evaluaties zowel over de opleidingsonderdelen als over het leerklimaat op de verschillende diensten van elke afstudeerrichting afgetoetst bij een tiental ad random uitgenodigde ASO’s.

GVGA

De ASO’s hebben zich verenigd in de Gentse Vereniging voor Geneeskunde Assistenten (GVGA). De GVGA heeft tot doel om de ASO’s te ondersteunen en vertegenwoordigen en handelt zowel op beleidsniveau als op onderwijskundig vlak. De GVGA is vertegenwoordigd in de Medische Raad van het UZ Gent, in de opleidingscommissie MSG en in verschillende MSG stuur- en werkgroepen. Jaarlijks stuurt de GVGA ook een bevraging uit naar alle assistenten waarin actuele aspecten aan bod komen.

Leerklimaat diensten D-RECT/ ABC

De Dutch Residents Educational Climate Test (D-RECT) biedt informatie over het opleidingsklimaat in een specialistische vervolgopleiding op dienstniveau waarin volgende variabelen meegenomen worden: supervisie, begeleiden en toetsen, observatieformulieren, werken in team, samenwerking peers, supervisoren onderling, aansluiting werk ASO, veilige omgang supervisoren, gepland onderwijs, taken formele opleider en overdracht.

Bij het verlaten van een stagedienst of minstens één keer per jaar wordt van de ASO verwacht dat hij de stageplaats evalueert a.d.h.v. een (interuniversitair gebruikte) ABC (aanbod, begeleiding en context)-vragenlijst.

Interne scan afstudeerrichtingen

Naar aanleiding van het herstelplan en de verkregen accreditering voor drie jaar heeft de opleiding MSG besloten binnen alle afstudeerrichtingen een scan uit te voeren. Alle stagemeesters geven eerst via een online bevraging aan in welke mate de verschillende aspecten van het herstelplan (incl. het charter) ingebed zijn op de dienst: in welke mate is het programma van de MSG kenbaar onder de stafleden? in welke mate wordt de kwaliteit van het werkplekleren opgevolgd? krijgen ASO’s voldoende beschermde wetenschappelijke tijd? Nadien wordt via een mondeling gesprek verdere toelichting gevraagd. In deze dialoog worden zowel good practices als knelpunten genoteerd zodat ondersteuning op maat kan volgen.

Section 1

Empty section. Edit page to add content here.

Section 2

Empty section. Edit page to add content here.