OPLEIDING

STAP VOOR STARTENDE ASO's: Breng een aantal administratieve zaken in orde

Eerstejaars ASO’s vinden meer info in het document “Aanvaard als ASO! Wat nu?” en in bijgevoegde ppt.

STAP 1: Schrijf uiterlijk 30 september in voor MSG

Wie?

Alle ASO’s met een stageplan met een Gentse universitaire stagemeester

 

Hoe?

Meer info over (al dan niet laattijdig) inschrijven voor alle ASO’s

 

Vanaf wanneer?

 • Nieuw startende ASO die in het voorgaande academiejaar geen student was aan UGent: vanaf 9 augustus
 • Reeds ASO of nieuw startende ASO die in het voorgaande academiejaar al student was UGent:
  • Voor personen die een leeg curriculum hadden of in juli slaagden voor alle opgenomen vakken: vanaf dag na bekendmaking resultaten 1ste zittijd.
  • Voor personen die in juli niet slaagden voor alle opgenomen vakken: vanaf dag na bekendmaking resultaten 2de zittijd.

 

Wanneer toegang tot Medbook?

Pas als je ingeschreven bent voor MSG worden de gegevens door het decanaat aan Medbook bezorgd. De nieuwe ingeschreven ASO’s ontvangen kort nadien een startmail van Medbook.

 

Factuur bij leeg curriculum?

Er wordt initieel wel een factuur opgestuurd maar deze factuur wordt geannuleerd van zodra het leeg curriculum in september-oktober is goedgekeurd. De factuur mag dus genegeerd worden bij een inschrijving met een leeg curriculum.

STAP 2: Deel uiterlijk 30 september jouw curriculum mee via Oasis

Deel je curriculum mee nadat je de info over modeltraject en geïndividualiseerd traject hebt bekeken.

Ook als je een leeg curriculum verkiest of het modeltraject volgt, is het belangrijk om te checken of jouw curriculum correct is en vervolgens jouw curriculum in voorstel plaatst. Als je dit niet zou doen, wordt er een curriculum voorgesteld door Oasis en dit stemt niet altijd overeen met het modeltraject.

Meer info over het meedelen van het curriculum via Oasis

Instructiefilmpje

STAP 3: Vraag indien wenselijk vrijstellingen aan

Zie vrijstellingen

STAP 4: Teken tijdig in voor de lessen

 • Teken uiterlijk 31 oktober in voor de intervisiesessies van communicatie via “signup” vermeld bij de intervisiesessie in de online agenda
 • Teken uiterlijk één week op voorhand in via “signup” vermeld bij de les in de online agenda voor:
  • “Capita selecta voor de ziekenhuisarts (inclusief praktische oefeningen)”
  • “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”
  • “Management van de gezondheidszorg, deel 1” / “Organisatie en sturing van zorgprocessen”
  • “Management van de gezondheidszorg, deel 2” / “Ziekenhuismanagement”

STAP 5: Betaal, indien van toepassing, het studiegeld

1. Inschrijven met een leeg curriculum

Als je inschrijft met een leeg curriculum, zal je toch een initiële factuur en herinneringen krijgen. Deze mag je negeren want zodra het curriculum in september-oktober wordt goedgekeurd, wordt het in te vorderen studiegeld-bedrag op 0 € gezet.  Als je geen vakken opneemt in je curriculum, kan je wel al lessen volgen maar kan je nog niet finaal beoordeeld worden. (Je kan dus niet deelnemen aan een finaal examen of je kan de finale opdracht (voor bv. “EBM voor…, deel 1” module 2) niet indienen.)

 

2. Inschrijven voor vakken

Bij inschrijving met vakken in het curriculum kan het te betalen studiegeld in AJ 2021-2022 als volgt berekend worden:

247.90 € vast forfait + (aantal opgenomen studiepunten x 5,90 € per opgenomen studiepunt).

Het berekende bedrag stort je gebruik makend van het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur.

Bij vragen i.v.m. het studiegeld dient rechtstreeks contact opgenomen te worden met de afdeling studiegelden (studiegeld@UGent.be).

STAP 6: Vervolledig je stageplan in Medbook

STAP 7: Volg lessen, maak opdrachten en/of neem deel aan examen

1) Bekijk zeker http://www.msg.ugent.be/aso/vakken/ en de studiefiche om te zien wat voor elk vak verwacht wordt.

2) De aanwezigheden bij bv. “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts” en “Vaardigheden …” moeten onmiddellijk na de les door de ASO zelf geattesteerd worden door de lesgever te laten tekenen op de aanwezigheidsformulieren.

3) Aanwezigheden bij de verplicht te volgen centraal georganiseerde lessen worden door de opleiding in Medbook geregistreerd kort na 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus.

 

Om fraude tegen te gaan dient elke ASO aandacht te schenken aan duidelijke vermelding van naam en handtekening (geen paraf) op de aanwezigheidslijsten.

Op de aanwezigheidslijsten dient bovendien ook een echte stempel geplaatst te worden of dient het RIZIV-nummer geschreven te worden.

Bij vaststellen van fraude (bv. als handschriften en/of spelwijze van namen en/of handtekeningen van bepaalde ASO’s niet overeenkomen met deze vermeld op andere documenten) worden de nodige sancties getroffen in overleg met de stagemeester.

Sommige lessen kunnen ook online gevolgd worden via een e-learning module. Hierbij worden zowel jouw tijdsbesteding (via analytics) als eventuele vragenreeksen of een digitale verklaring op eer gevraagd om jouw “aanwezigheid” / deelname te valideren. Bij een vragenreeks is een minimale score van 60% verplicht.

Bij onregelmatigheden in één van bovengenoemde controlemechanismen kan jouw deelname ongeldig verklaard worden.

STAP 8: Check regelmatig je UGent-mailadres

Het UGent e-mailadres wordt gebruikt als officieel communicatiekanaal en de ASO dient regelmatig de e-mails te lezen.

Indien je niet de tijd hebt om de UGent-e-mails via https://webmail.UGent.be te consulteren, is het interessant om jouw mails van het UGent-emailadres door te sturen naar een meer frequent bekeken e-mailadres. Dit is mogelijk door na het inloggen op “filters” te klikken en vervolgens “doorsturen” te selecteren. Je kan dan het “niet-UGent-e-mailadres” noteren en “opslaan en inschakelen”.

Het UGent-account is geldig voor de duur van de inschrijving en vervalt op 15 oktober van het volgende academiejaar.

Er wordt aangeraden om in twee jaren vakken op te nemen in het curriculum (zie modeltrajecten). Neem enkel vakken op indien je dat jaar ook effectief kan geëvalueerd worden, anders betaal je nutteloos inschrijvingsgeld. Bij inschrijven met een leeg curriculum ben je geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

Voor de meeste vakken moeten doorheen de opleidingsjaren al activiteiten uitgevoerd worden, ook al zijn deze vakken nog niet opgenomen in het curriculum.

Alle ASO’s, ook ASO’s die het modeltraject volgen, moeten jaarlijks hun curriculum controleren en in voorstel plaatsen.

Modeltraject

Voor iedere afstudeerrichting is een modeltraject opgesteld waarbij in 2 jaren (2de/3de jaar en laatste jaar) vakken worden aangeraden. Bijkomend is voor ieder jaar van iedere afstudeerrichting uitgeschreven wat wanneer gedaan moet worden.

 

De hierna beschreven modeltrajecten worden aangeraden aan ASO’s:

 • met een opleiding in België
 • zonder wetenschappelijk traject
 • zonder langdurige onderbreking van de opleiding (door ziekte).

Als je opleiding voldoet aan bovenstaande voorwaarden en je de vakken conform het modeltrajectjaar in je curriculum opneemt, wordt je curriculum goedgekeurd zonder dat je motivering moet toevoegen via oasis.

 

Gestart met MSG in AJ 2017-2018 of vroeger: “Programma 120 SP”.
Gestart met MSG in AJ 2018-2019 of later: “Programma 180 SP”.

Geïndividualiseerd traject

1. Meer vakken opnemen

Meer vakken opnemen in je curriculum dan aangeraden in het modeltraject kan als het gaat over vakken die geen volgtijdelijkheid hebben. We willen hier benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de ASO is om voor de vakken die bovenop het modeltraject worden opgenomen goed in te schatten of het haalbaar is om te slagen op het einde van het academiejaar.

 

2. Vakken spreiden

De vakken spreiden over 3 jaren i.p.v. 2 jaren is perfect mogelijk. Hou hier wel rekening mee dat er een extra jaar inschrijvingsgeld zal moeten betaald worden.

 

3. Niet geslaagd voor vakken

Indien je niet geslaagd was voor een vak met volgtijdelijkheid zal je een extra jaar inschrijvingsgeld moeten betalen. Je moet immers geslaagd zijn voor de vakken met volgtijdelijkheid alvorens de vervolgvakken te kunnen opnemen.

 

4. Wetenschappelijk traject

In geval van een wetenschappelijk traject vermeld je bij het indienen van het curriculum via Oasis na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” volgende zaken:

– van wanneer tot wanneer je wetenschappelijk traject loopt

– wanneer je stageplan eindigt

– wanneer je eerste voltijdse jaar in de kliniek start

 

Let op bij wetenschappelijk traject:

– “Klinische vorming …, deel 1” / “Probleemoplossend vermogen …, deel 1” en “Communicatie …, deel 1” kunnen pas in het curriculum opgenomen worden als de ASO op het einde van dat academiejaar één jaar voltijds in de kliniek zal hebben gestaan.

– De andere vakken kunnen opgenomen worden zoals beschreven in het document “Modeltrajecten“.

 

5. Buitenlandse stage of van (langdurige) onderbreking door bv. ziekte
 • In geval van een buitenlandse stage, vermeld je bij het indienen van het curriculum via Oasis na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” de begin- en einddatum van de buitenlandse stage en plaats van de buitenlandse stage. Als je afwijkt van het modeltraject, motiveer je ook waarom je afwijkt van het modeltraject.
 • In geval van (langdurige) onderbreking door bv. ziekte, vermeld je bij het indienen van het curriculum via Oasis na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” de begin- en einddatum van de onderbreking en de einddatum van het stageplan. Als je afwijkt van het modeltraject, motiveer je ook waarom je afwijkt van het modeltraject.

Eventuele vrijstellingen moeten vóór 1 maart aangevraagd worden.

 

Vrijstellingsaanvraag: klik hier.

 

Indien een vak niet in de uitschuiflijst verschijnt kan dit manueel toegevoegd worden (bv. “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”  kan zelf ingevoerd worden a.d.h.v. code: D012788 en studiepunten: 12).

Bij een switch binnen UGent van de ene afstudeerrichting naar de andere worden enkel credits voor de algemene vakken (“Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”, “Organisatie en sturing van zorgprocessen”, “Ziekenhuismanagement” en “Capita selecta voor de ziekenhuisarts (inclusief praktische oefeningen)”) automatisch toegekend. Voor de afstudeerrichtingsvakken kunnen vrijstellingen aangevraagd worden.

Bij een verandering binnen UGent van inwendige geneeskunde naar cardiologie, gastro-enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of reumatologie dienen geen vrijstellingen aangevraagd te worden voor de afstudeerrichtingsvakken van niveau expert waarvoor reeds een credit werd behaald.

Wegwijs in UZ Gent

Bij je start in het UZ Gent zit je waarschijnlijk met heel wat vragen. Deze brochure geeft je al een pak praktische informatie.

Rechten van de patiënt

Naar aanleiding van 15 jaar ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’ werden er 8 YouTube filmpjes gepubliceerd die deze thematiek op een toegankelijke en concrete manier aansnijden.

→ Bekijk de filmpjes