OPLEIDING

STAP 1: Schrijf uiterlijk 30 september in

Wie?

Alle ASO’s met een stageplan met een Gentse universitaire stagemeester

 

Hoe?

 • Reeds UGent-account: via Oasis
 • Nieuw aan UGent: via UGent

Meer info

 

Vanaf wanneer?

 • Nieuw startende ASO: vanaf eerste werkdag van juli
 • Reeds ASO:
  • Voor ASO’s die een leeg curriculum hadden of in juli slaagden voor alle opgenomen vakken: vanaf bekendmaking resultaten 1ste zittijd.
  • Voor ASO’s die in juli niet slaagden voor alle opgenomen vakken: vanaf bekendmaking resultaten 2de zittijd.

 

Wanneer toegang tot Medbook?

Pas als je ingeschreven bent voor MSG worden de gegevens door het decanaat aan Medbook bezorgd. De nieuwe ingeschreven ASO’s ontvangen kort nadien een startmail van Medbook.

 

Factuur bij leeg curriculum?

Er wordt initieel wel een factuur opgestuurd maar deze factuur wordt geannuleerd van zodra het leeg curriculum in september-oktober is goedgekeurd. De factuur mag dus genegeerd worden bij een inschrijving met een leeg curriculum.

 

Info voor startende ASO’s

Eerstejaars ASO’s vinden meer info in het document “Aanvaard als ASO! Wat nu?” en in bijgevoegde ppt.

STAP 2: Deel uiterlijk 30 september jouw curriculum mee via Oasis

Deel je curriculum mee nadat je de info over modeltraject en geïndividualiseerd traject hebt bekeken.

 • Als je geen vakken opneemt in je curriculum, moet je jouw leeg curriculum in voorstel plaatsen.
 • Als je wel vakken opneemt in je curriculum (ook bij modeltraject), moet je kijken of alle gewenste vakken in je curriculum zitten en het curriculum in voorstel plaatsen.

Meer info over het meedelen van het curriculum via Oasis

STAP 3: Vraag indien wenselijk vrijstellingen aan

Zie vrijstellingen

STAP 4: Teken tijdig in voor de lessen

 • Teken uiterlijk 31 oktober in voor de intervisiesessies van communicatie via de online agenda
 • Teken uiterlijk één week op voorhand in via de online agenda voor:
  • “Capita selecta voor de ziekenhuisarts (inclusief praktische oefeningen)”
  • “Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”
  • “Organisatie en sturing van zorgprocessen”
  • “Ziekenhuismanagement”

STAP 5: Betaal, indien van toepassing, het studiegeld

1. Inschrijven met een leeg curriculum

Bij inschrijving met een leeg curriculum mag de factuur genegeerd worden. Je zal wel herinneringen krijgen tot het curriculum is goedgekeurd. Als je geen vakken opneemt in je curriculum, kan je wel al lessen volgen maar kan je nog niet finaal beoordeeld worden. (Je kan dus niet deelnemen aan een finaal examen of je kan de finale opdracht (voor bv. “EBM voor…, deel 1” module 2) niet indienen.)

 

2. Inschrijven voor vakken

Bij inschrijving met vakken in het curriculum kan het te betalen studiegeld in AJ 2020-2021 als volgt berekend worden:

245.20 € vast forfait + (aantal opgenomen studiepunten x 5,90 € per opgenomen studiepunt).

Het berekende bedrag stort je gebruik makend van het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeld op de factuur.

Bij vragen i.v.m. het studiegeld dient rechtstreeks contact opgenomen te worden met de afdeling studiegelden (studiegeld@UGent.be).

STAP 6: Vervolledig je stageplan in Medbook

STAP 7: Volg lessen, maak opdrachten en/of neem deel aan examen

1) Bekijk zeker http://www.msg.ugent.be/aso/vakken/ en de studiefiche om te zien wat voor elk vak verwacht wordt.

2) De aanwezigheden bij bv. “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts” en “Vaardigheden …” moeten onmiddellijk na de les door de ASO zelf geattesteerd worden door de lesgever te laten tekenen op de aanwezigheidsformulieren.

3) Aanwezigheden bij de verplicht te volgen centraal georganiseerde lessen worden door de opleiding in Medbook geregistreerd kort na 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus.

 

Om fraude tegen te gaan dient elke ASO aandacht te schenken aan duidelijke vermelding van naam en handtekening (geen paraf) op de aanwezigheidslijsten.

Op de aanwezigheidslijsten dient bovendien ook een echte stempel geplaatst te worden of dient het RIZIV-nummer geschreven te worden.

Bij vaststellen van fraude (bv. als handschriften en/of spelwijze van namen en/of handtekeningen van bepaalde ASO’s niet overeenkomen met deze vermeld op andere documenten) worden de nodige sancties getroffen in overleg met de stagemeester.

Sommige lessen kunnen ook online gevolgd worden via een e-learning module. Hierbij worden zowel jouw tijdsbesteding (via analytics) als eventuele vragenreeksen of een digitale verklaring op eer gevraagd om jouw “aanwezigheid” / deelname te valideren. Bij een vragenreeks is een minimale score van 60% verplicht.

Bij onregelmatigheden in één van bovengenoemde controlemechanismen kan jouw deelname ongeldig verklaard worden.

STAP 8: Check regelmatig je UGent-mailadres

Het UGent e-mailadres wordt gebruikt als officieel communicatiekanaal en de ASO dient regelmatig de e-mails te lezen.

Indien je niet de tijd hebt om de UGent-e-mails via https://webmail.UGent.be te consulteren, is het interessant om jouw mails van het UGent-emailadres door te sturen naar een meer frequent bekeken e-mailadres. Dit is mogelijk door na het inloggen op “filters” te klikken en vervolgens “doorsturen” te selecteren. Je kan dan het “niet-UGent-e-mailadres” noteren en “opslaan en inschakelen”.

Het UGent-account is geldig voor de duur van de inschrijving en vervalt op 15 oktober van het volgende academiejaar.

Er wordt aangeraden om in twee jaren vakken op te nemen in het curriculum (zie modeltrajecten). Neem enkel vakken op indien je dat jaar ook effectief kan geëvalueerd worden, anders betaal je nutteloos inschrijvingsgeld. Bij inschrijven met een leeg curriculum ben je geen inschrijvingsgeld verschuldigd.

Voor de meeste vakken moeten doorheen de opleidingsjaren al activiteiten uitgevoerd worden, ook al zijn deze vakken nog niet opgenomen in het curriculum.

Alle ASO’s, ook ASO’s die het modeltraject volgen, moeten jaarlijks hun curriculum controleren en in voorstel plaatsen.

Modeltraject

Voor iedere afstudeerrichting is een modeltraject opgesteld waarbij in 2 jaren (2de/3de jaar en laatste jaar) vakken worden aangeraden. Bijkomend is voor ieder jaar van iedere afstudeerrichting uitgeschreven wat wanneer gedaan moet worden.

 

De hierna beschreven modeltrajecten worden aangeraden aan ASO’s:

 • met een opleiding in België
 • zonder wetenschappelijk traject
 • zonder langdurige onderbreking van de opleiding (door ziekte).

Als je opleiding voldoet aan bovenstaande voorwaarden en je de vakken conform het modeltrajectjaar in je curriculum opneemt, wordt je curriculum goedgekeurd zonder dat je motivering moet toevoegen via oasis.

 

Gestart met MSG in AJ 2017-2018 of vroeger: “Programma 120 SP”.
Gestart met MSG in AJ 2018-2019 of later: “Programma 180 SP”.

Geïndividualiseerd traject

1. Meer vakken opnemen

Meer vakken opnemen in je curriculum dan aangeraden in het modeltraject kan als het gaat over vakken die geen volgtijdelijkheid hebben. We willen hier benadrukken dat het de verantwoordelijkheid van de ASO is om voor de vakken die bovenop het modeltraject worden opgenomen goed in te schatten of het haalbaar is om te slagen op het einde van het academiejaar.

 

2. Vakken spreiden

De vakken spreiden over 3 jaren i.p.v. 2 jaren is perfect mogelijk. Hou hier wel rekening mee dat er een extra jaar inschrijvingsgeld zal moeten betaald worden.

 

3. Niet geslaagd voor vakken

Indien je niet geslaagd was voor een vak met volgtijdelijkheid zal je een extra jaar inschrijvingsgeld moeten betalen. Je moet geslaagd zijn voor de vakken met volgtijdelijkheid alvorens de vervolgvakken te kunnen opnemen.

 

4. Wetenschappelijk traject

In geval van een wetenschappelijk traject vermeld je na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” in Oasis volgende zaken:

– van wanneer tot wanneer je wetenschappelijk traject loopt

– wanneer je stageplan eindigt

– wanneer je eerste voltijdse jaar in de kliniek start

 

Let op bij wetenschappelijk traject:

– “Probleemoplossend vermogen deel 1” en “Communicatie deel 1” kunnen pas in het curriculum opgenomen worden als de ASO op het einde van dat academiejaar één jaar voltijds in de kliniek zal hebben gestaan.

– “Probleemoplossend vermogen deel 2” kan pas in het laatste jaar van het stageplan opgenomen worden in het curriculum.

– M.b.t. “Aanvullingen deel 2” dient de ASO te overleggen met de universitaire stagemeester en de verantwoordelijke lesgever wanneer het vak in het curriculum kan worden opgenomen.

– De andere vakken kunnen opgenomen worden zoals beschreven in het document “Modeltrajecten“.

 

5. Buitenlandse stage of van (langdurige) onderbreking door bv. ziekte
 • In geval van een buitenlandse stage, vermeld je na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” in Oasis de begin- en einddatum van de buitenlandse stage en plaats van de buitenlandse stage en motiveer je waarom je afwijkt van het modeltraject.
 • In geval van (langdurige) onderbreking door bv. ziekte, vermeld je na het klikken op de knop “Voorleggen ter goedkeuring” in Oasis de begin- en einddatum van de onderbreking en de einddatum van het stageplan en motiveer je waarom je afwijkt van het modeltraject.

Eventuele vrijstellingen moeten vóór 1 maart aangevraagd worden.

 

Vrijstellingsaanvraag: klik hier.

 

Indien een vak niet in de uitschuiflijst verschijnt kan dit manueel toegevoegd worden (bv. “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”  kan zelf ingevoerd worden a.d.h.v. code: D012788 en studiepunten: 12).

Bij een switch binnen UGent van de ene afstudeerrichting naar de andere worden enkel credits voor de algemene vakken (“Verdere inzichten in klinisch wetenschappelijk onderzoek”, “Organisatie en sturing van zorgprocessen”, “Ziekenhuismanagement” en “Capita selecta voor de ziekenhuisarts (inclusief praktische oefeningen)”) automatisch toegekend. Voor de afstudeerrichtingsvakken kunnen vrijstellingen aangevraagd worden.

Bij een verandering binnen UGent van inwendige geneeskunde naar cardiologie, gastro-enterologie, geriatrie, medische oncologie, pneumologie of reumatologie dienen geen vrijstellingen aangevraagd te worden voor de afstudeerrichtingsvakken van niveau expert waarvoor reeds een credit werd behaald.

Wegwijs in UZ Gent

Bij je start in het UZ Gent zit je waarschijnlijk met heel wat vragen. Deze brochure geeft je al een pak praktische informatie.

Rechten van de patiënt

Naar aanleiding van 15 jaar ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’ werden er 8 YouTube filmpjes gepubliceerd die deze thematiek op een toegankelijke en concrete manier aansnijden.

→ Bekijk de filmpjes