Academisch consulenten

Facultaire criteria academisch consulenten – goedgekeurd door de faculteitsraad van 19 maart 2014

Reglement:

 • Het bestuurscollege kan op gemotiveerd voorstel van de betrokken vakgroep en de betrokken faculteit academisch consulenten aanstellen voor een hernieuwbare termijn van maximum 3 jaar.
 • Academisch consulenten kunnen worden ingeschakeld in:
  • theoretisch onderwijs;
  • oefeningen, practica of stages;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • dienstverlening aan de gemeenschap.
 • Kunnen worden aangesteld als academisch consulent:
  • externen met een academische vorming die geen personeelslid zijn van een hogeschool of van een universiteit en die binnen een opleidingsonderdeel behorende tot het normaal curriculum van een opleiding en onder de verantwoordelijkheid van de titularis van dat opleidingsonderdeel, instaan voor het systematisch geven van voordrachten of demonstraties of die hun buitengewone specialisatie en ervaring ten dienste stellen van de UGent om bepaalde technische ingrepen aan te leren of bepaalde bijzonder wetenschappelijke consulten te verrichten. Het bijzonder specialisme moet duidbaar zijn. Prestaties in verband met de samenwerking moeten op een continue basis per academiejaar plaatsvinden;
  • externen met een academische vorming die geen personeelslid zijn van een hogeschool of van een universiteit
   EN
   die in hun praktijkveld op continue basis stages voor studenten mogelijk maken en begeleiden
   EN
   tegelijk actief deelnemen aan het inzamelen van wetenschappelijk materiaal of dit ter beschikking stellen, het uitvoeren van verhandelingen of proefschriften binnen hun praktijkveld mogelijk maken
   EN
   alhier regelmatig deelnemen aan stage- en/of evaluatiezittingen.
 • De aanstelling als academisch consulent is altijd onbezoldigd.
 • Bij een voorstel tot hernieuwing of uitbreiding van een aanstelling dient te worden nagegaan in welke mate de betrokkene zijn opdracht naar behoren heeft vervuld.
 • De personen die aangesteld worden als academisch consulent, mogen gedurende de periode van de aanstelling deze titel gebruiken.

De facultaire criteria ondersteunen het universitaire reglement. Doel is de criteria te verfijnen zodat deze eenduidig, transparant en toetsbaar zijn.
De verantwoordelijkheid over het dossier van de kandidaat bij de aanstelling en verlenging ligt bij de betrokken vakgroep. Essentieel is dat correcte informatie wordt aangeleverd.

Facultaire criteria voor de aanstelling van academisch consulenten (opleidings- en vakgroepoverschrijdend):

 • meerwaarde inhouden voor de vakgroep en aansluiting vinden bij de visie van de vakgroep
 • voldoen aan minimaal 1 van de 2 onderstaande criteria:
  • actieve begeleiding van masterproeven in de rol van copromotor: minimaal 1 per 3 jaar
  • publicaties: auteur van minimaal 1 peer reviewed artikel per 3 jaar (niet noodzakelijk A1, peer reviewed volstaat) (co-auteur volstaat, waarbij het auteurschap accordeert met de deontologische richtlijnen ter zake)
 • voldoen aan alle onderstaande criteria:
  • actieve deelname (aanwezigheid) aan initiatieven gebonden aan (vakgroepen en/of) opleidingen binnen de faculteit vb. conclaaf, infomomenten, stagemeesterdag, mentorendag, stakeholder adviesgroep, …): minimaal 1 per jaar
  • gedocumenteerde actieve deelname aan vormingssessies in het kader van de opleidingsfunctie
  • deelname aan het evaluatieproces binnen de respectieve facultaire opleidingen (vb. geïntegreerd klinisch eindexamen, selecties kandidaten ASO/HAIO, jurylid masterproeven, opleidingsadviesraad, zelfevaluatierapporten, stage-evaluatiedagen, geïntegreerd competentie-examen, …))
  • de academisch consulent verbindt zich ertoe zijn/haar affiliatie met de UGent correct en consequent te hanteren

Inwerkingtreding
De facultaire criteria zijn (cfr. supra) opleidingsoverschrijdend en zijn van toepassing voor aanstellingen die ingaan vanaf 1 oktober 2014:

 • deze criteria gelden voor alle nieuwe aanstellingen.
 • verlenging van de aanstelling van lopende academisch consulenten:
  • eerst komende verlenging van de reeds aangestelde consulenten (periode 2014-2016): billijk omgaan met de criteria, gezien betrokkenen zich hier niet op hebben kunnen voorbereiden. Uiteraard dienen ze wel aan de universitaire criteria te voldoen;
  • bij een tweede verlenging van de reeds bestaande consulenten: voldoen aan de facultaire criteria