There is no English version of this information available, because no English-taught track is available for the the master in specialist medicine.

The language requirements for the master in specialist medicine is Dutch B2 (https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/requirement/languagerequirements/overview.htm or https://www.ugent.be/nl/opleidingen/masteropleidingen/toelating/master/taal.htm)

Alle kandidaat-ASO’s (ook deze die beschikken over een vrijstelling van contingentering zoals kandidaten met een buitenlands afstudeerdiploma[1]) en ASO’s die willen veranderen van discipline/universiteit dienen deel te nemen aan de selectieprocedure. ASO’s die na een truncus communis (of een deel van de opleiding) van universiteit willen veranderen moeten niet aan de selectieprocedure deelnemen als de coördinerende stagemeester hiermee akkoord gaat en ze hun contingentplaats van de andere universiteit behouden.

Alle kandidaten hebben volwaardig recht op twee kandidatuurstellingen zonder dat dit de kans om geselecteerd te worden voor één van beide disciplines reduceert.

 

Enkel kandidaturen die voldoen aan elk van volgende voorwaarden worden ontvankelijk verklaard:

 • voor een laatstejaarsstudent geneeskunde gaat het om een unieke kandidatuur voor dat specialisme (conform de afspraak van de Decanen)
 • een formulier “kandidatuurstelling arts-specialist opleiding” is (tijdig) ingediend zoals verder beschreven
 • een co-assistentschap[2] op de desbetreffende dienst is geregeld of afspraken hieromtrent zijn gemaakt
 • een motivatiebrief, CV, puntenlijsten en andere gevraagde documenten zijn (tijdig) ingediend bij de dienst zoals verder beschreven

opgelet: Belgische kandidaten moeten bij deelname aan de eerste ronde de puntenlijsten van 3de bachelor t.e.m. 1ste semester van 3de master geneeskunde uiterlijk op 31 maart aan de dienst bezorgen, zoniet wordt de kandidatuur uitgesloten.

 

Voor kandidaten met een buitenlands diploma van arts dat gelijkwaardig verklaard is, moeten de behaalde studieresultaten in de basisopleiding geneeskunde aan de buitenlandse universiteit billijk geëvalueerd worden.

 

[1] Een kandidaat-ASO met een diploma van arts dat is uitgereikt buiten België maar binnen de EER dient de erkenning van het diploma geneeskunde aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (zoals beschreven op https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/foreign).

Een kandidaat-ASO met een diploma van arts dat is uitgereikt buiten de EER kan meer info over de te volgen procedure vinden op http://naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenning-buitenlands-diploma

Aanvaarde kandidaten moeten voldoen aan de taalvoorwaarde Nederlands B2 (vermeld op https://www.ugent.be/nl/opleidingen/masteropleidingen/toelating/master/taal.htm) om te kunnen inschrijven voor de master na master in de specialistische geneeskunde.

Visumplichtige kandidaten moeten ook voor 1 juni een aanvraag om in te schrijven aan UGent indienen zoals beschreven op http://www.ugent.be/admission Inschrijving voor de master in de specialistische geneeskunde afstudeerrichting x zal dan enkel goedgekeurd worden indien men de selectieprocedure voor afstudeerrichting x succesvol heeft doorlopen en geselecteerd is.

[2] Afgestudeerde (of bijna afgestudeerde) studenten geneeskunde die in UZ tijdelijk (onbezoldigd) in de kliniek komen met het oog op een evaluatie in het kader van een eventuele toelating tot een ASO-schap, zijn verzekerd onder BA van het UZ. De juridische dienst van het UZ Gent beschouwt dit als een soort tijdelijke stage.

Echter van belang is:

 • Tijdelijk
 • Onbezoldigd
 • Er moet supervisie zijn m.a.w. een staflid is verantwoordelijk (voor deze stagiair).

De organisatie van de selectie gebeurt als volgt:

 • 1ste ronde: unieke generatiestudenten[1], minimaal y% plaatsen vooraf bepaald zoals verder beschreven + andere kandidaten, maximaal z% plaatsen, vooraf bepaald zoals verder beschreven , allen met voorafgaand co-assistentschap in UZ. z% kan hier natuurlijk ook worden ingenomen door generatiestudenten indien er van de anderen geen geselecteerd worden.
 • 2de ronde die optioneel kan georganiseerd worden tussen 1 juli en 31 augustus. Voor reservekandidaten die niet aanvaard werden in de 1ste ronde voor discipline “x” (en dus de procedure reeds doorlopen hebben) en opnieuw kandideren voor de 2de ronde voor discipline “x” kan in overleg met de stagemeester besloten worden om het co-assistentschap (gedeeltelijk) te doorlopen; dit is geenszins een vereiste. Kandidaten die deelnamen aan ronde 1 voor discipline “x” maar niet als reservekandidaat werden gerankt voor discipline “x” kunnen niet opnieuw deelnemen aan ronde 2 voor discipline “x”. Voor diegenen die de selectieprocedure nog niet doorlopen hebben in ronde 1 (generatiegenoten of ouder) moet een tweede selectieronde worden georganiseerd, zodat ook zij een score op 100 bekomen. Ook moeten zij in de zomerperiode dan nog in overleg met de coördinerende stagemeester een co-assistentschap lopen.

[1] De kandidaat behaalt in hetzelfde jaar van de kandidatuurstelling het diploma van arts én het betreft een unieke kandidatuur voor betreffende discipline, wat betekent dat kandidaat voor de betreffende discipline in de eerste ronde niet aan een andere instelling kandideert voor die discipline.

Kandidaten die momenteel de master in geneeskunde niet volgen aan de UGent maar naar aanleiding van hun kandidatuurstelling een co-assistentschap op een bepaalde dienst willen / moeten uitvoeren, dienen contact op te nemen met de coördinerende stagemeester (zoals vermeld bij “Selectiecriteria per discipline”). Indien de dienst instemt met het co-assistentschap, moet door de dienst een aanvraag voor onbezoldigd medewerker geregistreerd worden via het P-webloket. De aanvraag wordt geagendeerd op de Medische Raad en bij positief advies wordt P&O op de hoogte gebracht. P&O contacteert vervolgens de betrokkene om langs te komen met ID-kaart of pasfoto. Bij positief advies van de Medische Raad is de kandidaat verzekerd tijdens het co-assistentschap.

 

De kandidaten moeten hun (voorlopige) kandidatuur indienen op uiterlijk 20 november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin men de ASO-opleiding zou willen starten.

De info over welke documenten aan wie moeten worden bezorgd is te vinden in volgende tabel.

 

 

Document

 

 

Te bezorgen

Formulier “kandidatuurstelling arts-specialist opleiding” bezorgen (zodat de kandidatuurstelling automatisch bij Marieke.Blankaert@UGent.be terecht komt)
brief met motivatie en C.V. (en eventueel bijkomend gevraagde informatie) zoals vermeld bij “Selectiecriteria per discipline”

let wel: de puntenlijsten van 3de bachelor t.e.m. 1ste semester van 3de master geneeskunde moeten door de kandidaat uiterlijk op 31 maart aan de dienst bezorgd worden

aan de dienst zoals vermeld bij “Selectiecriteria per discipline”

 

 

Vanaf 21 november kan een kandidatuurstelling voor “specialisme x” enkel gewijzigd worden in een kandidatuurstelling voor “specialisme y” als ook de planning van de co-assistentschappen in die zin kan aangepast worden. Deze aanvraag tot wijziging van de planning van de co-assistentschappen dient gericht te worden aan stagecoördinator Katrien Rotman (zhstages.ge@ugent.be) die dit onderzoekt in samenspraak met de betrokken diensten en met de voorzitter van de stagecommissie.

Twee weken voor de start van het laatste co-assistentschap kunnen geen wissels van
laatstejaarsstudenten meer plaats vinden.

Kandidaten die na deadline van indienen (zie tijdslijn) beslissen om hun kandidatuur in te trekken dienen dit
zo snel mogelijk mee te delen aan de coördinerende stagemeester (zoals vermeld bij
“Selectiecriteria per discipline”) én aan Marieke.Blankaert@UGent.be

Bij de selectie wordt rekening gehouden met volgende selectiecriteria die verder bij “Selectiecriteria per discipline” voor iedere afstudeerrichting meer gespecifiëerd zijn.

·         Interview (motivatie, persoonlijkheid): vork 10-20%

·         Punten* op 1000 (25% Bachelor, 75% Master) met onderstaande verdeling: vork 20-40%

  • 3de Bach 25%
  • 1ste Master 30%
  • 2de Master 30%
  • 3de Master, 1ste semester 15%

·         Praktijkgeschiktheid (tijdens het co-assistentschap): vork 20-40%

·         Proef (vaardigheidsproef, kennistoetsing op basis van dossier of casus, …): vork 10-30%

·         Portfolio: vork 5-10% – Bij portfolio wordt gekeken naar het CV en naar het volgen / gevolgd hebben van een extra opleiding, actief zijn in een vereniging, etc.

* Indien men niet geslaagd is voor een vak, wordt de niet geslaagde score in rekening gebracht, zodat de selectiescore toch kan berekend worden. Indien men voor een vak afwezig was zonder geldige reden, wordt een score nul verrekend. Wie ziek was of een wettige reden voor afwezigheid had moet zich hieromtrent tot de voorzitter van de opleidingscommissie geneeskunde richten; indien er een geldige reden voor afwezigheid was zal als quotering voor het vak het gemiddelde van de punten van de student in dat jaar worden genomen.

 

De selectieronde wordt door de coördinerende stagemeesters georganiseerd cfr. “7. Tijdslijn”. Er wordt gevraagd om minstens één niet-coördinerende stagemeester (liefst lid van erkenningscommissie), de hoofdverpleegkundige en een vertegenwoordiger van de ASO’s hierbij te betrekken.

Bij een ex aequo beslist de selectiecommissie in consensus over de te aanvaarden kandidatu(u)r(en). De selectiecommissie neemt uiteindelijke beslissing / geeft definitieve rangorde op.

 

Vervolgens communiceert de coördinerende stagemeester (cfr. “7. Tijdslijn”) aan de kandidaten en aan Marieke.Blankaert@UGent.be

 • het aantal beschikbare plaatsen en
 • de rangschikking
  • “gerangschikt op plaats … en geselecteerd”,
  • “gerangschikt op plaats … en reservekandidaat voor het geval nog kandidaten hun plaats niet innemen” of
  • “gerangschikt op plaats … en niet geselecteerd”.

Bovendien wordt aan Marieke.Blankaert@UGent.be het selectieverslag bezorgd.

 

De dubbel geselecteerde kandidaten melden de gekozen afstudeerrichting aan de twee betrokken diensten en aan Marieke.Blankaert@UGent.be cfr. “7. Tijdslijn”.

Indien een geselecteerde kandidaat de opleiding niet start in het kalenderjaar waarin hij/zij geselecteerd is of via mail of brief meedeelt dat hij/zij de opleiding niet zal starten in het kalenderjaar waarin hij/zij geselecteerd is, dan doet de kandidaat van rechtswege afstand van de contingentplaats en wordt aan de volgend gerankte kandidaat de kans geboden om de opleiding aan te vatten.

Gent wil kandidaten die aan UGent afgestudeerd zijn / afstuderen als arts, in Gent deelnamen aan de selectie voor “discipline x” en gerangschikt werden als reservekandidaat waar mogelijk helpen.

Als Gent nog vrije contingentplaatsen heeft, geeft Gent in “kalenderjaar z” contingentplaatsen voor een opleiding van “discipline x” aan VUB of een andere universiteit op voorwaarde dat de kandidaat in Gent in “kalenderjaar z” deelnam aan de selectie voor “discipline x” en gerangschikt werd als reservekandidaat, de kandidaat aan de andere universiteit aanvaard werd en dat de vraag gesteld wordt door de stagemeester van “discipline x” van de andere universiteit aan de Decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent (Piet.Hoebeke@UGent.be) en de voorzitter van stagemeesterscommissie (Steven.Weyers@UGent.be). Voor de transparantie wordt gevraagd dat de Gentse coördinerende stagemeester en Marieke.Blankaert@UGent.be en MSG.GE@UGent.be in cc geplaatst worden bij deze vraag.

In het uitzonderlijke geval dat de kandidaat wel deelnam aan selectie voor “discipline x” maar niet weerhouden werd, is de overdacht enkel mogelijk mits de aanvraag niet alleen door de Decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent en de voorzitter van stagemeesterscommissie maar ook door de Gentse coördinerende stagemeester goedgekeurd wordt.

20 november 2023 Uiterste datum om kandidatuur in te dienen als volgt:

1.  Formulier “kandidatuurstelling arts-specialist opleiding” bezorgen,(zodat de kandidatuurstelling automatisch bij Marieke.Blankaert@UGent.be terecht komt).

2.  Brief met motivatie en C.V. (en eventueel bijkomend gevraagde informatie) bezorgen aan de dienst zoals vermeld bij “Selectiecriteria per discipline”

6 december 2023 De lijst met kandidaturen wordt bezorgd aan de coördinerende stagemeesters.
29 maart 2024 Uiterste datum waarop de kandidaat de puntenlijsten van 3de bachelor t.e.m.  1ste semester van 3de master geneeskunde moet bezorgen aan de dienst zoals vermeld bij “Selectiecriteria per discipline”.
 

Van 10 juni t.e.m. 14 juni 2024

 

 

Selectieronde 1.

Het selectieproces (bv. proef, sollicitatiegesprek) mag reeds plaatsvinden op het einde van het co-schap zelf en/of van 10 juni tot 14 juni 2024.

Opgelet: er mogen geen delen van het selectieproces plaatsvinden binnen het blok Verdiepend Klinisch Redeneren, GKE en de LISA TEAMS zorgmodule binnen de E-lijn (22 april tem 9 juni 2024)

Opgelet: er mogen geen selectiegesprekken plaatsvinden voor heelkundige disciplines (Heelkunde, Urologie, Gynaecologie, Plastische heelkunde, ORL en Orthopedie) op 14 juni 2024 wegens bekwaamheidsproef (huisartsengeneeskunde). De selecties voor de heelkundige disciplines vinden plaats tussen 10 en 13 juni 2024

Van 14 juni (16u) t.e.m. 17 juni 2024 Termijn waarbinnen de rangschikking door de coördinerende stagemeester individueel aan elke kandidaat wordt gecommuniceerd én waarbinnen het selectieverslag aan Marieke.Blankaert@UGent.be  wordt bezorgd.
T.e.m. 19 juni 2024 Termijn waarbinnen een dubbel geselecteerde kandidaat de gekozen afstudeerrichting moet melden aan de twee betrokken diensten én aan Marieke.Blankaert@UGent.be
T.e.m. 21 juni 2024 Termijn waarbinnen diensten eventueel doorgeschoven reservekandidaten op de hoogte brengen en vragen dat de in tweede instantie dubbel geselecteerde kandidaten de gekozen afstudeerrichting moeten melden aan de twee betrokken diensten en aan Marieke.Blankaert@UGent.be op uiterlijk de hierna vermelde datum om 9u ‘s ochtends
T.e.m. 24 juni 2024 Termijn waarbinnen een in tweede instantie dubbel geselecteerde kandidaat de gekozen afstudeerrichting moet melden aan de twee betrokken diensten én aan Marieke.Blankaert@UGent.be
25 juni 2024 Vergadering van stagemeesterscommissie. Disciplines die een 2de selectieronde zullen organiseren moeten tijdens de vergadering meedelen hoeveel plaatsen ze in de 2de selectieronde zullen ter beschikking stellen.
27 juni 2024 De lijst met aanvaarde ASO’s en bijkomende selecties wordt bezorgd aan de coördinerende stagemeesters.
27 juni 2024 Uiterste datum waarop info over tweede selectieronde via deze site wordt gecommuniceerd.
12 juli 2024 Uiterste datum om als volgt kandidatuur in te dienen bij dienst die een 2de selectieronde organiseert:

1.  Formulier “kandidatuurstelling arts-specialist opleiding” bezorgen (zodat de kandidatuurstelling automatisch bij Marieke.Blankaert@UGent.be terecht komt).

2.  Brief met motivatie, C.V. en puntenlijsten van 3de bachelor t.e.m. eerste semester van 3de master geneeskunde (en eventueel bijkomend gevraagde informatie) bezorgen aan dienst zoals vermeld bij “Selectiecriteria per discipline”

Uiterlijk 30 augustus 2024 Selectieronde 2 bij dienst die een 2de selectieronde organiseert
2 september 2024 Uiterste datum waarop de rangschikking door de coördinerende stagemeester individueel aan elke kandidaat wordt gecommuniceerd én waarop het selectieverslag aan Marieke.Blankaert@UGent.be wordt bezorgd