Internationalisering

VISIE

In haar missie beoogt de MSG de vorming van Artsen-specialisten die bekwaam zijn om op een respectvolle wijze culturele diversiteit te integreren zowel binnen de zorgverlening als in het wetenschappelijk onderzoek. Dit vertaalt zich in een opleidingsvisie rond internationalisering waarbij het opdoen van internationale, interculturele ervaringen arts specialisten in opleiding in staat kan stellen om zorg te leveren die een gepast antwoord biedt op de uitdagingen voor de gezondheidszorg van morgen. Deze uitdagingen omvatten onder meer het kunnen omgaan met:
 • demografische ontwikkelingen (vergrijzing en verzilvering)
 • de epidemiologische transitie (meer chronische aandoeningen en multi morbiditeit)
 • sociale-culturele ontwikkelingen met grotere kloof tussen arm en rijk en bereikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare groepen
 • de toenemende multi-culturaliteit binnen de bevolking
 • de voortschrijdende globalisering

Onderzoek

Tijdens de opleiding

Facultair Mobiliteitsfonds - Deadline: relatief per project

De faculteit beschouwt mobiliteit in het kader van onderzoek als een evident onderdeel van de loopbaan van elke onderzoeker.

Heb je één van de desbetreffende modaliteiten ingepland dan kan je een aanvraag tot financiering indienen bij het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob). Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds is een parallelle FWO-aanvraag verplicht (uitgezonderd inkomende mobiliteit). De deadline voor de FWO-aanvraag is ten laatste drie maanden voor de afreis. Bijkomende regelgeving vind je in het Facultair Mobiliteitsreglement.

Fernand Lazard Stichting

De Stichting Fernand Lazard verleent renteloze leningen en beurzen aan jongeren bij het begin van hun beroepsleven om installatiekosten te
helpen dragen of om bijkomende studie of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland mede te financieren.

Om in aanmerking te komen voor een lening/beurs moet je:
→ in het bezit zijn van een universitair diploma van één van de Belgische universiteiten ofwel over een einddiploma beschikken van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 5 studiejaren bedraagt.
→ de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten van de Europese Unie.
Je kan reeds een aanvraag indienen in het laatste studiejaar!

Deadline: 5 februari

Meer info: website

EMERALD MD-PhD program

Het ‘EMERALD MD-PhD program’ is een internationaal doctoraatsprogramma voor artsen. 24 artsen worden aangeworven om baanbrekend onderzoek te doen in excellente Europese onderzoekscentra. Arts-onderzoekers dragen immers bij tot de identificatie van medisch relevante onderzoeksvragen en de vertaalslag van veelbelovend fundamenteel (bio)medisch onderzoek naar de praktijk, wat een meerwaarde betekent voor de patiënt en het ziekenhuis. Meer info: https://emerald-mdphd.eu/

Horlait Dapsens Beurs

Jaarlijks reikt de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens een medische specialisatiebeurs uit aan elke universiteit in België. Deze beurs laat artsen, werkzaam aan UGent en/of UZ Gent met max. 4 jaar klinische loopbaan (na specialisatie), toe zijn/haar opleiding en/of onderzoek verder te zetten in een gespecialiseerde dienst in binnen- of buitenland.

Deze oproep is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens.

Bekijk het reglement en het aanvraagformulier.

Na de opleiding

Horlait Dapsens Beurs

Jaarlijks reikt de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens een medische specialisatiebeurs uit aan elke universiteit in België. Deze beurs laat artsen, werkzaam aan UGent en/of UZ Gent met max. 4 jaar klinische loopbaan (na specialisatie), toe zijn/haar opleiding en/of onderzoek verder te zetten in een gespecialiseerde dienst in binnen- of buitenland.

Deze oproep is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens.

Bekijk het reglement en het aanvraagformulier.

Fernand Lazard Stichting

De Stichting Fernand Lazard verleent renteloze leningen en beurzen aan jongeren bij het begin van hun beroepsleven om installatiekosten te
helpen dragen of om bijkomende studie of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland mede te financieren.

Om in aanmerking te komen voor een lening/beurs moet je:
→ in het bezit zijn van een universitair diploma van één van de Belgische universiteiten ofwel over een einddiploma beschikken van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 5 studiejaren bedraagt.
→ de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten van de Europese Unie.
Je kan reeds een aanvraag indienen in het laatste studiejaar!

Deadline: 5 februari

Meer info: website

Kliniek / Opleiding

Tijdens de opleiding

Mobiliteitsfonds U4 - Deadline: relatief per project

Ter ondersteuning van het U4 netwerk wordt opnieuw een interne call gelanceerd voor kleinschalige U4 initiatieven en voor mobiliteit naar de U4 partneruniversiteiten (Groningen, Göttingen en Uppsala).

More info: http://www.u4network.eu/index.php/network/funding/2011-funding-options-in-ghent

Na de opleiding

Horlait Dapsens Beurs

Jaarlijks reikt de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens een medische specialisatiebeurs uit aan elke universiteit in België. Deze beurs laat artsen, werkzaam aan UGent en/of UZ Gent met max. 4 jaar klinische loopbaan (na specialisatie), toe zijn/haar opleiding en/of onderzoek verder te zetten in een gespecialiseerde dienst in binnen- of buitenland.

Deze oproep is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de Stichting Mathilde Horlait-Dapsens.

Bekijk het reglement en het aanvraagformulier.

Wat

‘I@Home’-activiteiten zijn evenementen met een internationale component waaraan ASO’s kunnen deelnemen in eigen land of online. Dat zijn bijvoorbeeld lezingen/webinars rond interculturele zorg, een bezoek van buitenlandse gastsprekers op de dienst (al dan niet geïntegreerd in een seminarie/symposium) of internationale PhD-verdedigingen. Zulke presentaties zijn interessant om breed open te stellen naar andere disciplines. Bijvoorbeeld onco lunch, werklunch pediatrie, medische genetica, …

Waar

Deze internationaliseringsinitiatieven worden gebundeld op de online agenda van MSG zodat ASO’s ze makkelijk kunnen herkennen en terugvinden. (Onder het label ‘MSG Prikbord’)

Waarom

Internationalisering is één van de zes strategische doelstellingen UGent van UGent, ook binnen MSG willen we hier maximaal op inzetten. Bovendien wordt één uur gevolgde I@Home activiteit gelijkgesteld met één accreditatiepunt voor het vak “Wetenschappelijke verdieping in … (deel 1/deel 2)”.

Hoe

Iedere afstudeerrichting heeft minstens één agenda-verantwoordelijke die gegevens kan invoeren in de online agenda van MSG. Spreek deze persoon aan om een I@Home activiteit in te voeren.

Via de contactpagina op deze site kan je onder ‘contactgegevens per afstudeerrichting’ de juiste persoon terugvinden!

Algemeen draaiboek met tips voor buitenlandse stage van ASO

Ten behoeve ASO’s die een deel van hun ASO-opleiding in het buitenland doen zijn algemene tips gebundeld:

Aanvullende draaiboeken

Aanvullend op het algemeen draaiboek wordt er per land waar mogelijke stageplaatsen kunnen doorgaan, een aanvullend draaiboek opgesteld:

Draaiboek voor belastingaangifte voor Belgische ASO in Nederland

Info voor uitgaande ASO

betaald door UZ Gent: (klik voor meer info)

Voorwaarden

 • Goedgekeurd stageplan.​

Welk statuut krijg je ? (aanmeldprocedure)

 • Arts in opleiding
 • kadert binnen stageplan
 • technische actes in overleg met het desbetreffend diensthoofd

Taken

 • Technische actes in overleg met diensthoofd die eindverantwoordelijkheid draagt

Wat wordt door het UZ Gent voorzien?

 • Hospitalisatie
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Arbeidsongevallen
 • Meer info: ASO@UZGent.be

betaald door gastinstelling: (klik voor meer info)

Voorwaarden

 • Goedgekeurd stageplan

Welk statuut krijg je ? (aanmeldprocedure)

 • Arts in opleiding
 • kadert binnen stageplan
 • technische actes in overleg met het desbetreffend diensthoofd

Taken

 • Technische actes in overleg met diensthoofd die eindverantwoordelijkheid draagt

Wat wordt door het UZ Gent voorzien?

 • Hospitalisatie
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: Vooraf bevragen bij gastinstelling wie de verzekeraar is en waarvoor
 • Arbeidsongevallen: Vooraf bevragen bij gastinstelling wie de verzekeraar is en waarvoor
 • Meer info: ASO@UZGent.be

Vaccinatie

Indien je naar een verre of tropische bestemming reist, moet je tijdig nagaan welke reisvaccinaties verplicht zijn en welke aangeraden worden voor jouw land van bestemming. Afhankelijk van jouw bestemming kan je voor bepaalde vaccinaties rekenen op een terugbetaling. Meer informatie hierover is terug te vinden op de facultaire website.

Voorbeelden van buitenlandse stage

In een geactualiseerd bestand staan per afstudeerrichting de gegevens over recente buitenlandse stageplaatsen.

Wetgeving

Conform artikel 11 van MB van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten kan de ASO maximum één derde van de duurtijd van de stage in het buitenland verrichten.
De ASO kan een gedeelte van zijn stage in het buitenland verrichten op voorwaarde dat :

 1. de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding van de ASO’s
 2. een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de ASO en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren in het gastland . In de overeenkomst worden minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de modaliteiten op basis waarvan de ASO de voordelen van een beroepsverzekering geniet, vastgesteld
 3. de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren in het gastland wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid en wordt geregistreerd op een lijst die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst.

For entire specialisation studies

For medical doctors who would like to complete their specialisation in Flanders, it is mandatory to follow the Master of Medicine in Specialist Medicine program. Requirements for following this master program are that:

For short-term traineeships

Funded by UZ Ghent

Conditions
 • Approved foreign internship
 • Equal degree
Registration procedure
 • Doctor in training
Tasks
 • Technical acts in consultation with the head of department who bears final responsibility
What is provided by UZ Ghent
 • Hospitalisation, Civil liability, Industrial accidents
 • More information: ASO@UZGent.be

Funded by own institution

Conditions
 • Equal degree basic physician
Registration procedure
 • unpaid employee conducting clinical activities
  (start at http://www.msg.ugent.be/contact/ section contactgegevens per afstudeerrichting
  P-counter registration
  approval through medical advice)
Tasks
 • Technical acts in consultation with the head of department who bears final responsibility
What is provided by UZ Ghent
 • Hospitalisation, Civil liability (or your own civil liability), Industrial accidents
 • More information: ASO@UZGent.be

Extra weetjes voor ASO’s die stage lopen binnen het UZGent:

 • Verlof opnemen om naar het buitenland te gaan in dienstverband?

  Niet doen, want tijdens je verlof ben je niet verzekerd! Hiervoor zijn er andere categorieën: Internationale hulpverlening, externe vorming, verplaatsing in
  dienstverband.

 • Ga je op buitenlandse missie?

  Vraag via het P-web dienstvrijstelling aan voor “internationale hulpverlening” (max. 5 werkdagen)

 • Ga je op werkbezoek?

  Vraag een verplaatsing in dienstverband aan via het P-web

 • Ga je op congres?

  Vraag een externe vorming aan via het P-web

 • Wat wordt door de UGent verzekerd?

  Niets, de UGent verzekert louter onderwijsactiviteiten of niet therapeutische medische aansprakelijkheid