Master Specialistische Geneeskunde

Beste ASO,

Waar de opleiding tot arts-specialist tot voor kort overwegend gebaseerd was op kennisoverdracht volgens het leerling-leermeester model, heeft ze gedurende het voorbije decennium, onder impuls van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), een belangrijke hervorming ondergaan…

lees meer

De twee belangrijkste drijfveren voor dit initiatief waren:

 1. het harmoniseren van de hogere opleidingen binnen de deelstaten van de Europese Unie (Bologna akkoord) en die de basis vormen voor internationale gelijkschakeling van diploma’s
 2. het besef dat de klassieke opleiding tot medicus te zeer gericht was op vakkennis en techniciteit met nauwelijks aandacht voor de ontwikkeling van essentiële competenties welke van een modern arts-specialist vandaag worden verwacht.

De Master-na-Master in de Specialistische Geneeskunde (MSG) is een academische opleiding die synchroon verloopt met en complementair is aan de beroepsopleiding, en die tegemoet komt aan de wettelijke bepalingen voor de erkenning van artsen-specialisten. In 2009 werd ze voor het eerst officieel aangeboden voor alle medische specialismen aan de UGent.

Met deze opleiding worden de eindtermen voor de specialist op papier gezet. De missie zit vervat in het logo “Samen naar verantwoorde zorg”. (Zie ‘Doelstellingen verder onderaan.)

De cursussen/opdrachten die gegeven worden, komen tegemoet aan de eisen die aan de arts-specialist worden gesteld: bekwaam zijn als medisch expert, maar ook als wetenschapper, communicator en manager.

De verantwoordelijkheid voor het slagen in deze opdracht is weliswaar een gedeelde verantwoordelijkheid doch de ASO zit aan het stuur, d.w.z. neemt de nodige initiatieven om het portfolio (Medbook) bij te houden, de aangeboden lessen te volgen en de vereiste werkstukken in te dienen.

Deze website werd opgesteld om je hierin bij te staan. Bij de contacten zie je de omkadering en de verschillende aanspreekpunten die allen op hun manier bijdragen aan het uitbouwen van een boeiende en veilige leeromgeving.

Beste opleider,

Moet je als opleider jaarlijkse vorming volgen?
Consulteer dan hier ons opleidingsprogramma.

Wist je dat...

Onafhankelijke tijdsregistratie-
tool

In kader van de collectieve overeenkomst van 19 mei 2021 ter bescherming van de arbeidsduur en verloning van ASO's zal er vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanaf
1 oktober 2023
een onafhankelijke tijdsregistratietool uitgerold worden. Deze kan vrijblijvend, maar uiteraard aansporend, gebruikt worden door ASO's die een opleidingsovereenkomst hebben getekend in één van onze Belgische ziekenhuizen.

Deze tijdsregistratietool laat de arts-specialisten toe hun eigen gepresteerde uren te registreren – dit onafhankelijk van de registratie in de ziekenhuizen. Hierbij wordt er rekening gehouden met:

 • Maximaal toegelaten arbeidsduur
 • Alle mogelijke soorten uren (geplande uren, ongeplande uren, wetenschappelijk werk, oproepbare wacht, oncomfortabele uren, opting-out, vakantiedagen, ziekte,…)
 • Minimumverloning

In een volgende fase zal een samenwerking met de FOD Werkgelegenheid ervoor zorgen dat mogelijke anomalieën in deze registraties met de nodige acties zal gevolgd worden.

Wist je dat...

Medbook een nieuwe functionaliteit heeft nl. de Medbook-knop Indienen bij titularis?

Hiermee bezorgt de ASO zelf zijn afgewerkte to do-lijst aan de lesgever die alles overzichtelijk terugvindt in het dashboard.

Wist je dat...

Elke ASO het UGent- en UZGent-mailadres kan koppelen om niets te missen?

ASOs worden verwacht om zowel hun UGent-mailadres (cfr. OER) als het UZGent-mailadres (nodig voor o.a. POL leren) regelmatig te checken. Men kan de mails van de UGent-mailbox laten doorsturen naar een andere mailbox. Dit kan door na inloggen op webmail.ugent.be op filters te klikken en vervolgens doorsturen te selecteren. Men kan dan het niet-UGent-e-mailadres noteren en opslaan en inschakelen.

Wist je dat...

243 ASO’s de intervisiesessies binnen het vak Communicatie heel positief evalueerden?

88% geeft aan dat de psychologen hen aanzetten tot kritisch en probleemoplossend denken.

Dankjewel voor deze mooie feedback en een pluim op de hoed van onze toegewijde psychologen!

Wist je dat...

de ASO’s na jarenlang onderhandelen erin geslaagd zijn om een akkoord te bereiken met de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen over hun loon- en arbeidsvoorwaarden?

Dit akkoord is geen eindpunt en bevat nog een aantal lacunes, maar vormt een belangrijke mijlpaal in de bescherming van de ASO’s.

Opleiding

De opleiding bestaat uit 31 afstudeerrichtingen en wordt opgedeeld in twee niveaus:

 • niveau expert

  een specialiteitsoverschrijdende opleiding (voor alle disciplines gemeenschappelijk)

 • niveau expert plus

  een disciplinespecifieke opleiding (voor de 31 disciplines afzonderlijk)

Op basis van het CANMEDS-model (een model rond opleiding opgezet door de Canadese overheid), kozen de Vlaamse universiteiten voor een opdeling van de MSG in vier rollen die doorheen de hele opleiding lopen:

Medicus

De arts-specialist beschikt over adequate kennis en vaardigheden om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen, rekening houdend met actuele, maatschappelijke, economische, en ethische ontwikkelingen.

Communicator

De arts-specialist communiceert open en respectvol met patiënten/familie, collega’s en andere zorgverleners.

Wetenschapper

De arts-specialist verwerft competenties om op een wetenschappelijke wijze te denken en te handelen in zijn vakspecifiek domein. Hij/zij blijft zich levenslang bijscholen via een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en leergierigheid.

Manager

De arts-specialist heeft een verantwoordelijkheid in het beheren van de klinische gegevens en positioneert zich in de brede context van de gezondheidszorg (van micro- tot macroniveau).

Doelstellingen

Logo met missie van de opleiding

In deze missie is elk woord belangrijk

SAMEN

slaat op de betrokkenheid van alle stakeholders waar de opleiding sterk op inzet.

NAAR

verwijst naar een opleiding met begin- en eindtermen die bereikt dienen te worden.

VERANTWOORDE

mag in de meest brede zin van het woord geïnterpreteerd worden en wijst op de medische, wetenschappelijke, economische, ethische en sociaal verantwoorde patiënten-

ZORG

Met deze missie

geeft de MSG een gerichte invulling aan de zes onderwijsdoelstellingen van de UGent:

 • denk breed
 • blijf ondernemen
 • steun talent
 • bouw mee
 • verleg grenzen
 • kies kwaliteit

en staat de MSG garant voor het opleiden van arts specialisten die durven denken over de uitdagingen van morgen.

De opleiding Master in de Specialistische Geneeskunde (MSG) van de UGent beoogt arts-specialisten te vormen die

beschikken over adequate kennis en vaardigheden om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen binnen de samenleving, rekening houdend met actuele, maatschappelijke, economische en ethische ontwikkelingen,

streven naar een multidisciplinaire aanpak door open en respectvol te communiceren met patiënten, collega’s en andere zorgverleners,

via reflectie hun medisch handelen kritisch evalueren bijsturen en aanpassen,

zich via een houding van wetenschappelijke nieuwsgierigheid en leergierigheid levenslang blijven bijscholen (evidence-based) in een vakgebied dat zowel wetenschappelijk als technisch snel evolueert,

werken in een veilig constructief leer- en werkklimaat waarin het vanzelfsprekend is continu feedback te geven en te krijgen.