Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum. Dit betekent dat bv. aan de geformaliseerde klinische eindevaluatie maar kan deelgenomen worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Kwaliteit van de stageplaatsen

Graag wil de opleiding meer inzetten op het zichtbaar maken van de kwaliteit van de stageplaatsen. Daarom vragen wij aan elke ASO om na het beëindigen van een stage de ABC-vragenlijst in te vullen.

Voor een volledig overzicht per afstudeerrichting ga naar www.msg.ugent.be/agenda en gebruik de filters om de juiste data te verkrijgen.

Over ...

Inhoud

Dit opleidingsonderdeel heeft als doel om progressief specialisme specifieke kennis, vaardigheden en attitude te verwerven en te leren toepassen in de praktijk. Dit gebeurt via werkplekleren en regelmatige feedback. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Studiemateriaal

Praktijkrichtlijnen zoals beschreven op de website van de dienst


Toelichting werkvorm

De ASO loopt stage op de dienst en leert de voor het specialisme relevante activiteiten


Evaluatie

De ASO wordt beoordeeld op het functioneren op de werkvloer. De evaluatie bestaat uit een geformaliseerde klinische eindevaluatie en een evaluatie aan de hand van de documenten aanwezig in Medbook.

Jaarlijks moeten in Medbook minstens volgende zaken worden gedocumenteerd:

  • 1 “korte klinische begeleiding” (KKB)
  • 4 DOPS of OSATS of andere afstudeerrichtingsspecifieke beoordelingsformulieren
  • 1 verslag van een functioneringsgesprek (idealiter halfweg het opleidingsjaar)
  • 1 verslag van een evaluatiegesprek (op het einde van het opleidingsjaar)
  • 1 verslag van een planningsgesprek (bij het begin van ieder opleidingsjaar of nieuwe stageperiode)

Bovendien moet in Medbook minstens volgende zaken worden gedocumenteerd:

  • 1 “korte communicatie begeleiding” (KCB)
  • 1 gevalsbespreking

Indien een ASO niet beschikt over het vereiste aantal beoordelingsformulieren kan de ASO niet geëvalueerd worden voor dit opleidingsonderdeel.

De finale evaluatie van “Klinische vorming …, deel 2” / “Probleemoplossend vermogen …, deel 2” vindt plaats op het einde van de opleiding.

ASO’s die hun opleiding uiterlijk in maart beëindigen kunnen al beoordeeld worden voor alle vakken in het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarin de erkenning wordt behaald. ASO’s die hun opleiding beëindigen in januari, februari of maart kunnen wel maar ten vroegste een score krijgen voor “Klinische vorming …, deel 2” / “Probleemoplossend vermogen …, deel 2” tijdens de tweedekansexamenperiode van het academiejaar voorafgaand aan het academiejaar waarin de erkenning wordt behaald.

Voor meer info wordt verwezen naar de eerste pagina’s in het document “Modeltrajecten” (https://www.msg.ugent.be/trajecten/).