Dit vak is enkel van toepassing voor ASO’s die vanaf AJ 2018-2019 starten aan hun MSG-opleiding.

Deadlines voor het drukken op de Medbook-knop “Indienen bij titularis” wanneer alle to do’s zijn afgevinkt:

1ste zittijd: 15 mei
2de zittijd: 1 september

Let op:
Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum via oasis.ugent.be

Het vak persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts beoogt om de ASO de flexibiliteit te bieden om competenties te verwerven in specifieke hiaten die de ASO percipieert tijdens zijn/haar opleiding tot arts-specialist. Dit behelst zowel medische en wetenschappelijke competenties, als persoonlijke talentontwikkeling. Er wordt gestreefd naar het beheersen van competenties die de ASO ondersteunen om de complexe taak van ziekenhuisarts optimaal te kunnen vervullen.
De aanvraag tot goedkeuring van specifieke cursussen wordt beoordeeld op basis van het bereiken van de eindcompetenties in de specifieke afstudeerrichting, met name:
1 Opnemen van verantwoordelijkheid voor en sturing geven aan het eigen professioneel ontwikkelingstraject
2 Analyseren van de kwaliteit van het eigen professioneel handelen, leemten ontdekken en daarop aansluitend zichzelf verder ontplooien binnen een vakgebied
3 Ondernemend zijn en engagement tonen om het eigen leerproces breder dan de specifieke afstudeerrichting te optimaliseren.

Het opleidingsonderdeel zet in op een flexibele talentontwikkeling. ASO’s krijgen de vrijheid om naar eigen behoefte lessen/cursussen te volgen als vrije student uit alle vakgebieden die aan de universiteit/gelijkgestelde instellingen zoals Hogescholen/Vlerick school gedoceerd worden en voor de ASO’s passen in de persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts.

Vereiste

De ASO volgt 48 uren les aan de universiteit/gelijkgestelde instellingen zoals Hogescholen/Vlerick school.  Ter legimitatie van de bijgewoonde lessen wordt hetzij een certificaat, hetzij onderstaand ingevuld aanwezigheidsformulier opgeladen in Medbook en gekoppeld aan het vak “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts” Het deelnameattest wordt vervolgens door de ASO opgeladen in Medbook zoals beschreven op https://www.msg.ugent.be/medbook/#1575990009347-03e97af9-61bd. Indien alle vereiste uren in Medbook geattesteerd zijn, dient deze info aan de verantwoordelijke lesgever bezorgd te worden via de Medbook-knop “Indienen bij titularis” die te vinden is via Opleidingsplan > Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts.

Aanvraag tot goedkeuring

Bij twijfel of bepaalde cursussen/vergaderingen worden goedgekeurd als uren voor “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts” kan je een aanvraag tot goedkeuring indienen (samen met een motivatie) via onderstaand “Formulier goedkeuring”.

Cave: Goedkeuringen worden enkel verleend indien de lessen/cursus gevolgd zijn tijdens de ASO-opleiding en indien deze geen deel uitmaken van het MSG-programma van de afstudeerrichting.

Suggestielijst

Alle opleidingsonderdelen zijn te consulteren via de studiegids:
https://studiegids.ugent.be/

 

Keuze uit:

* Alle capita selecta-lessen gevolgd bovenop de 25 uur (hiervoor moet geen apart aanwezigheidsformulier ingevuld worden, het ondertekenen van de aanwezigheidslijst volstaat of deelname aan de online les volstaat, waarna een print screen waarop het totaal aantal gevolgde uren “capita selecta” en je naam te zien zijn, opgeladen kan worden in Medbook en gekoppeld kan worden aan het vak “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”)

* Alle taalcursussen gevolgd bij UCT (getuigschrift verplicht)

* Opleiding tot LEIFarts (getuigschrift verplicht)

* EKG-getuigschrift (wordt goedgekeurd voor 12 uur indien behaald tijdens de ASO-opleiding)

* Workshops en BLITS informatiesessies georganiseerd door KCGG (https://www.kcgg.ugent.be/events/)  (deelname-attest voor de online sessies kan gevraagd worden via de chat)

* Een humanitaire missie (van minstens één week) in het kader van internationale hulpverlening tijdens de ASO-opleiding op voorwaarde dat er ook input voor het aanvullend draaiboek voor het land in kwestie geleverd wordt aan de stuurgroep internationalisering via  International.MSG@UGent.be . Het draaiboek dient eveneens opgeladen te worden in Medbook en gekoppeld te worden aan het vak “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”.

* Actieve deelname als effectief lid aan vergaderingen omtrent opleiding en assistentschap (bv. Medische Raad, Faculteitsraad, OC, CIK, MSG-focusgroep, FOD Volksgezondheid, Vlaamse Assistenten Vereniging, discipline specifieke vereniging,…) Ter legitimatie dient het hoger vermeld aanwezigheidsformulier ondertekend te worden door de voorzitter van de vergadering.

* Online cursus over “learn to peer review with confidence” op https://publons.com/community/academy/

* Een “Mind the gap”-certificaat kan gevaloriseerd worden als 8 uren “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”. Dit certificaat wordt automatisch bezorgd indien men na het volgen van de 4 modules op https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/451494/viewContent/878705/View een resultaat van 80% of meer behaalt op de test.

* Volgende doctoral schools-lessen (waarvan na afloop van iedere cursus telkens op eenvoudig verzoek een aanwezigheidsattest kan bekomen worden bij doctoralschools@ugent.be):

* Aantal ideeën uit de studiegids (officiële cursusnamen):

Je kan lessen meevolgen van o.a. volgende vakken zonder dat het vak opgenomen wordt in het curriculum.

Let wel: Bij effectieve opname van een vak van een andere opleiding zal extra studiegeld aangerekend worden zoals beschreven op https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld

De medische evaluatie van menselijke schade (opleiding verzekeringsgeneeskunde)
– Patiëntenzorg in de Franse taal
Engels: gespecialiseerde vertaling II
Wetenschappelijk Engels
Gevorderd wetenschappelijk Engels
Wetenschappelijke communicatie in het Engels
Gezondheidsvoorlichting en –bevordering: algemene begrippen en beleid
Individu- en groepsgerichte methoden en technieken voor gedragsbeïnvloeding
Theorieën van gedragsverandering
Gezondheidseconomie (opleiding management en beleid van de gezondheidszorg)
Wetgeving en financiering van zorgvoorzieningen (opleiding management en beleid van de gezondheidszorg)
– Seminaries: innovaties in biomedische ingenieurstechnieken
– Financieel beheer (opleiding management en beleid)
– Gezondheidseffecten door biologische agentia
– Ontwerp van klinische studies en biostatistiek
– Juridische, financiële en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg (opleiding management en beleid van de gezondheidszorg)
– Permanente vorming van Sportgeneeskunde
– Permanente vorming in de Radioprotectie
– Vanaf AJ 2022-2023: Literatuur en zorg
– Vanaf AJ 2022-2023: Global citizenship
– Leer ondernemen
Inleiding tot ondernemerschap
Durf ondernemen
Durf starten

Vrijstelling

1) Een specifiek vak van een andere opleiding
Indien de ASO tijdens de ASO-opleiding een specifiek vak (dat geen deel uitmaakt van MSG-programma van die afstudeerrichting) effectief opneemt in het curriculum en slaagt voor het examen (min. 3 studiepunten) kan een vrijstelling aangevraagd voor “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”.

2) Uitzonderlijke vrijstellingen
Op basis van de reeds behaalde credits voor de “permanente vorming sportgeneeskunde” of “permanente vorming in de radioprotectie” (die niet gevaloriseerd werden als stuk van de opleiding geneeskunde of een andere opleiding) kan een vrijstelling aangevraagd voor “Persoonlijke ontwikkeling als ziekenhuisarts”.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden ten laatste 1 maart van het jaar waarin het vak is opgenomen in het curriculum. Meer info over de vrijstellingen kan je hier vinden.

* De vraag voor opname van een vak van een andere opleiding wordt gesteld aan fsa.ge@ugent.be Let wel: Bij opname van een vak van een andere opleiding zal extra studiegeld aangerekend worden zoals beschreven op https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld