Let op:

Een vak kan pas finaal beoordeeld worden in het AJ waarin het vak opgenomen is in het curriculum.

Als er tijdens verschillende jaren moet deelgenomen worden aan examens, kan men uiteraard wel al deelnemen aan de eerste examens maar men kan pas aan het laatste examen deelnemen als het vak opgenomen is in het curriculum.

Een volledig overzicht van de les- en examendata zijn te raadplegen in de online agenda (waarbij filters kunnen gebruikt worden om de juiste data te verkrijgen) of kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke lesgever.

Deel 1

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

Interuniversitair postgraduaat (certificaat), postgraduaat UZ Gent, andere opleidingsmomenten.

PASS bij 60% aanwezigheid (50% mits motivering ASO en stagemeester en voldoende andere wetenschappelijke activiteiten)

FAIL bij minder dan 50%
aanwezigheid

Evaluatie: Vlaams interuniversitair MC examen.

Deel 2

Inhoud

De ASO verdiept de theoretische kennis in een breed aantal domeinen binnen het specialisme. Voor meer specifieke inhoud: zie studiefiches.


Evaluatie

  • Bijwonen van 14 uren cursussen (EAU, BAU, ESRU,…) documenteren in portfolio.
  • Bijwonen van 50 uren stafvergaderingen documenteren in portfolio
  • Minstens 100 zelfstandige opgevolgde patiënten met een volledig traject documenteren in portfolio: consultaties – operaties – opvolgingen;
    deze worden geteld uitgaande van het aantal operaties dat ze bijwoonden en waarvan ze de patiënt opvolgden.
  • Meewerken aan ontwikkeling van minstens 1 zorgpad hetzij project tot kwaliteitsverbetering hetzij dienst functioneringsverbetering en dit documenteren in portfolio.

De finale evaluatie vindt plaats op het einde van de opleiding.